ПОЛИТИКИ И НАРЪЧНИЦИ

Интегриран наръчник на система за управление в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 13009:2015

Политика за съответствие с международни стандарти ISO9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 13009:2015

Политика – Документирана информация

Политика – Управление на човешките ресурси

Политика – Закупуване и контрол на подизпълнители

Политика – Вътрешен одит

Политика – Преглед от ръководството

Политика – Несъответствие и коригиращи действия

Политика – Инфраструктура и оборудване

Политика – План за действие в извънредни ситуации

Политика – Обмен на информация

Политика – Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране

Политика – Разследване на инциденти и злополуки

Политика – Оценка на риска

Политика – Оперативно планиране и управление

Политика – Оценяване на съответствието

Политика – Комитет по условия на труд

Политика – Управление на измененията