ИФИ-01/2020

ПРОЦЕДУРА ИФИ-01/2020 г. ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ, ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 13б ОТ  ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА – ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ: „ПЛАТЕЖНИ И СВЪРЗАНИ УСЛУГИ” НА „АКАДЕМИКА 2011” ЕАД“

09.03.2020

25.03.2020