ИФИ-02/2020

ПРОЦЕДУРА: ИФИ-02/2020 г. ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ, ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ     ЧЛ. 13б ОТ  ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА – ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ: „ФИНАНСИРАНЕ – ОБОРОТНИ, ИНВЕСТИЦИОННИ И ДРУГИ КРЕДИТИ” НА „АКАДЕМИКА 2011” ЕАД“   

12.03.2020

31.03.2020