КП-01-2020

„Академика 2011“ ЕАД, като търговско дружество с държавно участие в капитала, наричано по – долу за краткост „Дружество“, на основание т. 11 от Приложение № 1 към чл. 29 от ППЗПП и чл. 31, ал. 4 от действащия актуален Устав на Дружеството открива конкурс за отдаване под наем, за указания по – долу срок, на следния недвижим имот, собственост на търговско дружество „Академика 2011“ ЕАД при следните параметри и при начална конкурсна месечна цена, без включен ДДС.
 
13.07.2020