ТП-02-2020

„Академика 2011“ ЕАД, като търговско дружество с държавно участие в капитала, наричано по – долу за краткост „Дружество“, на основание т. 10 във връзка с т. 1 от от Приложение № 1 Правилника прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и чл. 31, ал. 4 от действащия актуален Устав на Дружеството открива  търг за отдаване под наем, с тайно наддаване при закрито заседание, съгласно разпоредбата на т. 10  от от Приложение № 1 към чл. 29 от ППЗПП, за срок от 3 (три) години, на недвижими имоти, собственост на търговско дружество „Академика 2011“ ЕАД при начална тръжна месечна цена, без включен ДДС.
 
14.08.2020