Избор на одитор 2021

„Академика 2011“ ЕАД, като търговско дружество с държавно участие в капитала, обявява конкурс за „ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „АКАДЕМИКА 2011” ЕАД ЗА 2020 г.

21.01.2021

Конкурсна документация за избор на одитор