TП-04-2021

„Академика 2011“ ЕАД, като търговско дружество с държавно участие в капитала, наричано по–долу за краткост „Дружество“, на основание т. 2 от Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от Правилника прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и чл. 31, ал. 4 от действащия актуален Устав на Дружеството, открива търг за отдаване под наем, с тайно наддаване при закрито заседание, съгласно разпоредбата на т. 10 от Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, за срок от 3 (три) години, на недвижими имоти, собственост на търговско дружество „Академика 2011“ ЕАД при начална тръжна месечна цена, без включен ДДС.

20.09.2021