Избор на одитор за ГФО за 2021

„Академика 2011“ ЕАД, като търговско дружество с държавно участие в капитала, обявява конкурс за „ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „АКАДЕМИКА 2011” ЕАД ЗА 2021 г.“

16.02.2022