КП-02-2022

„Академика 2011“ ЕАД, като търговско дружество с държавно участие в капитала на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и чл. 24, ал. 1 и чл. 31, ал. 4 от Устава на „Академика 2011“ ЕАД, открива конкурс за отдаване под наем, с тайно наддаване при закрито заседание, за срок от 10 (десет) години, на недвижим имот, собственост на дружеството.

21.07.2022г.

РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КП-02/21.07.2022 г

Решение № КП-02 от 21.07.2022 за откриване на конкурсна процедура