ТП-03-2022

ТП-03-2022

„Академика 2011“ ЕАД, като търговско дружество с държавно участие в капитала, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) открива търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството.

 

07.10.2022г.

31.10.2022 г.