ТП-08-2022

„Академика 2011“ ЕАД, като търговско дружество с държавно участие в капитала, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) открива търг с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на недвижим имот, за срок до 3 /три/ години, собственост на дружеството.

15.12.2022

03.01.2023