КП-04-2022

КП-04-2022

„Академика 2011“ ЕАД, като търговско дружество с държавно участие в капитала, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) открива конкурс с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството.

 

23.12.2022г.

20.01.2023 г.