TП-01-2022

„Академика 2011“ ЕАД, като търговско дружество с държавно участие в капитала на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и чл. 24, ал. 1 и чл. 31, ал. 4 от Устава на „Академика 2011“ ЕАД, открива търг за отдаване под наем, с тайно наддаване при закрито заседание, за срок от 10 (десет) години, на недвижим имот, собственост на дружеството.“

09.08.2022

Заповед №62/09 Август 2022 за спиране на търгове и конкурси

27.07.2022 г.

Решениие № ТП-01 от 27.07.2022 за откриване на конкурс

  1. Общи условия и правила за провеждане на търг за отдаване под наем на Търговски обект – кафе със застроена площ от 30.94 кв.м. в Спортен Комплекс Академика 4-км
  2. Заявление за участие в процедурата (образец)
  3. Декларация за извършен оглед (образец)
  4. Декларация за защита на личните данни (образец)
  5. Декларация за съответствие с изискванията за допустимост (образец)
  6. Декларация за съгласие с клаузите в проекта на договор (образец)
  7. Проект на договор за наем (образец)
  8. Ценова оферта (образец)