Избор на генерален спонсор зала „Арена Бургас“

П О К А Н А

за представяне на оферта за участие в процедура по „Избор на генерален спонсор
на Многофункционална спортна зала „Арена Бургас”, гр. Бургас, собственост на

„АКАДЕМИКА 2011” ЕАД”

Уважаеми госпожи и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим да представите оферта за участие в
процедура по „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала
”Арена Бургас”, гр. Бургас, собственост на „АКАДЕМИКА 2011” ЕАД”.
При изготвянето на офертата не се допуска представянето на опции и варианти.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост,
върху който се посочва наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция,
телефон, факс и електронен адрес на кандидата, като задължително се изписва: „За
участие в „Избор на генерален спонсор на Многофункционална спортна зала
”Арена Бургас”, гр. Бургас, собственост на „АКАДЕМИКА 2011” ЕАД”.
Кандидатите могат да допълнят или променят представената от тях оферта до
изтичане на крайния срок за нейното представяне.
Първоначалният срок на предстоящия за подписване договор за генерално
спонсорство е 5 /пет/ години.

Крайният срок за представяне на оферти е 16:00 часа на 28.12.2023 г.
Оферти се подават в деловодството на „АКАДЕМИКА 2011” ЕАД, на адрес: гр.
София 1111, ж.к. „Гео Милев“, Студентско общежитие, блок 3, вход А, ет.1.

11.12.2023 г. Петър Петров – Изпълнителен директор
гр. София

 

11.12.2023 г.

04.01.2024