КП-04-2023

КП-04-2023

„Академика 2011“ ЕАД, като търговско дружество с държавно участие в капитала, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия(ППЗПП)открива конкурс с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството.

16.06.2023 г. 

06.07.2023