КП-06-2023

КП-06-2023

„Академика 2011“ ЕАД, като търговско дружество с държавно участие в капитала, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия(ППЗПП)открива конкурс с тайно наддаване, при закрито заседание, за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на дружеството.

29.11.2023 г.

До всички заинтересовани страни:

Уведомяваме ви, че в указания срок не са постъпили предложения за участие в конкурса, поради което същият ще се проведе повторно на 03.01.2024 г., в 10:00 часа, при същите условия и място на провеждане. Закупуване на конкурсната документация, оглед и подаване на предложения за участие може да бъде извършено всеки работен ден от 18.12.2023 г. до 02.01.2024 г. включително, от 09:00 ч. до 16:00 ч.

18.12.2023

04.01.2024