ТП-03-2023

ТП-03-2023

„Академика 2011“ ЕАД, като търговско дружество с държавно участие в
капитала, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за публичните предприятия (ППЗПП) открива търг с тайно наддаване,
при закрито заседание, за отдаване под наем на недвижим имот,
собственост на дружеството.

 

20.03.2023г.

06.04.2023