ТП-07-2023

ТП-07-2023

„Академика 2011“ ЕАД, като търговско дружество с държавно участие в
капитала, на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за публичните предприятия(ППЗПП), открива търг с тайно наддаване,
при закрито заседание, за отдаване под наем на недвижим имот,
собственост на дружеството.

27.04.2023

15.05.2023