Покана за подаване на оферти за предоставяне на финансови услуги

Покана за подаване на оферти за предоставяне на финансови услуги

С настоящата покана Ви каним да представите оферта за предоставяне на
финансови услуги на „Академика 2011“ ЕАД (Възложител) при следните условия:

Във връзка с осъществяваната дейност „Академика 2011“ ЕАД се нуждае от
обслужващи банки по смисъла на Закона за кредитните институции, които да
предоставят финансови услуги при спазване на изискванията на закона и
подзаконовите нормативни актове.
Съгласно чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗПП, публичните
предприятия сключват договори за финансови услуги въз основа на публично
обявените условия на доставчиците на съответните видове услуги и при спазване на
изискванията за управление на риска, достъпност и икономическа изгодност.
Прогнозната стойност на предоставяните финансови услуги е до 50 000 лв. без
ДДС. На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
възложителите могат да възлагат директно, без да прилагат процедура или друг ред за
възлагане по ЗОП, обществени поръчки за услуги с прогнозна стойност по-малка от 50
000 лв. без ДДС.
В обхвата на предмета на договора за банково обслужване, Изпълнителят ще
предоставя на „Академика 2011“ ЕАД за период от 24 (двадесет и четири) месеца
следните финансови услуги:
∙   Услуги по депозиране на свободни парични средства – депозити, разполагаеми
средства на дружеството;
∙   Платежни услуги и свързани с тях услуги – управление на разплащателни и
други сметки, банкови преводи и други услуги.
Изискванията за участие в процедурата са посочени в поканата за участие.

АКАДЕМИКА 2011 ЕАД

В резултат на събирането на оферти „Академика 2011“ ЕАД ще сключи договори
за банково обслужване за срок от 24 месеца с до 5 (пет) обслужващи банки,
определени въз основа на проведения избор.

Краен срок за подаване на документи за участие: 16:00 на 20.02.2024 г.

За повече въпроси и информация на телефон: 0882727484

Приложения:
1. Покана
2. Образец на оферта
3. Декларация за конфиденциалност
4. Проект на договор