Относно Публична покана - №9015309

Уважаеми дами и господа, с настоящото Ви уведомяваме, че публикуваната в портала за обществени поръчки Публична покана с уникален код №9015309 с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие” беше оттеглена поради допуснати технически грешки в документацията. Отправена е нова публична покана със същия предмет.

Днес, 17.05.2013г. „Академика 2011” ЕАД отправя нова публична покана за избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие, публикувана в портала на обществените поръчки с уникален код 9015584. Оферти могат да бъдат подавани в срок до 27.05.2013г. 15:00ч.