Решение за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на Инженеринг/проектиране, СМР и авторски надзор/ за модернизация, ремонт и реконструкция на Зимен дворец на спорта, гр. София

Наоснование чл. 73 ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и протокол № 1 / 24.07.2014 г., № 2 / 31.07.2014 г., № 3 / 12.08.2014 г., № 4 / 15.08.2014 г. и № 5 / 19.08.2014 г. за работата на комисията, назначена с заповед № 79 / 24.07.2014 г. на изпълнителния директор на Академика 2011 ЕАД, за разглеждане, оценка и класиране на офертите, представени от участниците в открита процедура по ЗОП с предмет: „Избор на испълнител на Инженеринг/проектиране, СМР и авторски надзор/ за модернизация, ремонт и реконструкция на Зимен дворец на спорта, гр. София”, с уникален номер 03205-2014-0001 в регистъра на АОП и публично обявление № 599742 от 16.04.2014 г., изменено с публикувано решение за промяна № 615333 от 15.07.2014 г класира на първо място офертата на ОБЕДИНЕНИЕ „СОФИЯ СПОРТ”.

ПРИЛОЖЕНИЕ