Обявление за отварянето на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет "Инженеринг(проектиране, СМР и авторски надзор) за модернизация, ремонт и реконструкция на комплекс "Зимен дворец на спорта"-гр. София"

Отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници ще се състои на 19.08.2014 г. от 10:00 часа в заседателната зала на зала „Фестивална“, находяща се в гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Манастирска“. На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП право да присъстват на отварянето имат участници в процедурата или представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.