Окончателно решение на комисията, разгледала и оценила офертите за денонощна физическа охрана на Студентско общежитие и зала „Фестивална“

Във връзка с Публична покана за охрана на Студентско общежитие и зала „Фестивална“ и в изпълнение изискванията на Закона за обществените поръчки, публикуваме договора с класирания на първо място оферент.

ПРИЛОЖЕНИЕ