Важно съобщение във връзка с обществената поръчка за ремонт и реконструкция на Зимния дворец на спорта

Във връзка с влизане в сила на Определение № 742 от 05.06.2014 г. на Комисия за защита на конкуренцията, с което се оставя без уважение искането на жалбоподател за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“ за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за модернизация, ремонт и реконструкция на „Зимен дворец на спорта“, гр. София“, открита с Решение № 96 от 15.04.2014 г. и във връзка с чл. 120а от ЗОП, Възложителят продължава процедурата за възлагане на обществена поръчка, като дава нов срок за подаване на офертите, а именно 11.07.2014 г. до 16:30 часа, съгласно Решение № 96 от 25.06.2014 г. на Възложителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ