Доставка и монтаж на пожароизвестителни системи и допълнително оборудване в обекти, собственост на Академика 2011 ЕАД

Днес 24.06.2014г. АКАДЕМИКА 2011“ ЕАД отправя публична покана за избор на изпълнител за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на пожароизвестителни системи и допълнително оборудване в обекти, собственост на „Академика 2011“ ЕАД“ . Включва доставка на пожароизвестителни системи и допълнително оборудване за 4 обекта, собственост на "Академика 2011" ЕАД, посочени в "Технически изисквания", Приложение 1 от документацията по настоящата процедура. Всички изисквания на възложителя са подробно описани в Общите условия и Техническите изисквания от документацията за участие.

Процедурата се провежда в изпълнение на дейностите, включени в проект BG051PO001-2.3.03-0869 „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „Академика 2011“ ЕАД и изграждане на съвременна система от трудови стандарти”, финансиран с договор № ESF-2303-01-11020, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Безопасен труд” BG051PO001- 2.3.03.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ДОКУМЕНТИ

ПРИЛОЖЕНИЯ