Внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа

Днес 30.05.2014г. АКАДЕМИКА 2011“ ЕАД отправя публична покана за избор на изпълнител за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 и обучение на служителите на Академика 2011 ЕАД за работа в условията на внедрена Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007" по обособени позиции, както следва:

  • Обособена позиция № 1: "Внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007";
  • Обособена позиция № 2: "Обучение на служителите на „Академика 2011“ ЕАД за работа в условията на внедрена Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПРИЛОЖЕНИЯ