Разяснение по ОП за ремонт и реконструкция на ЗДС

До всички заинтересовани лица,

Уведомяваме ви, че поради допусната явна фактическа грешка в обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на инженеринг/проектиране, смр и авторски надзор/ за модернизация, ремонт и реконструкция на комплекс „Зимен дворец на спорта“, гр.София, срокът в т. IV.3.3 от обявлението на поръчката е до 16.05.2014 г.