Оттегляне на публична покона - "Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на Академика 2011"

Уважаеми дами и господа, с настоящото Ви уведомяваме, че публикуваната в портала за обществени поръчки Публична покана с уникален код №9024462 с предмет „Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на „Академика 2011“ ЕАД, в рамките на проект BG051PO001-2.3.03-0869 „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „Академика 2011“ ЕАД и изграждане на съвременна система от трудови стандарти”, финансиран чрез договор ESF – 2303-01-11020 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ е оттеглена поради допусната техническа грешка. На 09.01.2014г. е отправена нова публична покана със същия предмет, публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки с уникален код № 9024527.