Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на Академика 2011 - ОТТЕГЛЕНА

Днес 07.01.2014г. АКАДЕМИКА 2011“ ЕАД отправя публична покана за избор на изпълнител за изпълнение на обществена поръчка с предмет:„Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на „Академика 2011“ ЕАД, в рамките на проект BG051PO001-2.3.03-0869 „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „Академика 2011“ ЕАД и изграждане на съвременна система от трудови стандарти”, финансиран чрез договор ESF – 2303-01-11020 по ОП „Развитие на човешките ресурси“