Публична покана за oбследване за енергийна ефективност и сертифициране на обект „Зимен дворец на спорта“, гр. София.

Днес, 13.05.2015г., Академика 2011“ ЕАД отправя публична покана за избор на изпълнител на поръчка с предмет: "Oбследване за енергийна ефективност и сертифициране, извършени по реда и при условията на Закона за енергийната ефективност и Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, издадена от министъра на икономиката и енергетиката и министъра на регионалното развитие, на обект „Зимен дворец на спорта“, гр. София."

 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

 1. Образец 1 Представяне на участника
 2. Образец 2 Списък работници
 3. Образец 3 Декларация по чл. 23 (4) и 34 (2), ЗЕЕ
 4. Образец 4 Декларация по чл. 23 (3), ЗЕЕ
 5. Образец 5 Декл. 47, ал. 1 ЗОП
 6. Образец 6 Декл. 47, ал. 5 ЗОП
 7. Образец 7 Техническо предложение
 8. Образец 8 Ценово предложение
 9. Образец 9 Декларация оглед
 10. Общи Условия
 11. Проект на договор