Публична покана за извършване на надлежна паспортизация и изваждане на технически паспорт на сграда, собственост на „Академика 2011“ ЕАД – спортен обект „Зимен дворец на спорта“, съгласно изискванията на ЗУТ и релевантните нормативни актове.

Днес, 14.05.2015г., Академика 2011“ ЕАД отправя публична покана за избор на изпълнител на поръчка с предмет:„Извършване на надлежна паспортизация и изваждане на технически паспорт на сграда, собственост на „Академика 2011“ ЕАД – спортен обект „Зимен дворец на спорта“, съгласно изискванията на ЗУТ и релевантните нормативни актове“.

&nbsp

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

 1. Обр. 1 Представяне на участника
 2. Обр. 2 Списък работници
 3. Обр. 3 Декларация за съгласие
 4. Обр. 4 Декларация за разполагаемо техническо оборудване
 5. Обр. 5 Декл. 47, ал. 1 ЗОП
 6. Обр. 6 Декл. 47, ал. 5 ЗОП
 7. Обр. 7 Техническо предложение
 8. Обр. 8 Ценово предложение
 9. Обр. 9 Декларация оглед
 10. Общи Условия ПП - 05 от 14.05.2015г.
 11. Проект на договор