Публична покана за изготвяне на идейни проекти по части: Архитектура, ОВиК, изготвяне на технологичен проект за спортни съоръжения и подготовка на количествено-стойностна сметка за строително-монтажни работи на Зала „Фестивална“

Днес, 19.05.2015г., Академика 2011“ ЕАД отправя публична покана за избор на изпълнител на поръчка с предмет:"Изготвяне на идейни проекти по части: Архитектура, ОВиК, изготвяне на технологичен проект за спортни съоръжения и подготовка на количествено-стойностна сметка за строително-монтажни работи на Зала „Фестивална“, гр. София, съгласно предписанията на извършените обследване по ЗЕЕ на сградата и технически паспорт„.

 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

 1. Обр. 1 Оферта - Представяне на участника
 2. Обр. 2 Ценово предложение
 3. Обр. 3 Техническо предложение
 4. Обр. 4 Декларация за срок на валидност
 5. Обр. 5 Декларация оглед
 6. Обр. 6 Декл. 56, ал. 1, т. 11 ЗОП
 7. Обр. 7 Декл. чл. 47, ал.1, ал.2, т.2 от ЗОП
 8. Обр. 8 Декл. чл. 47, ал.5 ЗОП
 9. Обр. 9 Финансови данни
 10. Обр. 10 Списък договори
 11. Обр. 11. Списък лица
 12. Общи Условия ПП - 07 от 19.05.2015г.
 13. Проект на договор

Извършени плащания

 • I-ва вноска Идейни проекти Зала Фестивална Ен. Облседвания ЕООД
 • II-ра вноска Идейни проекти Зала Фестивална Ен. Облседвания ЕООД
 • III -та вноска Идейни проекти Зала Фестивална Ен. Облседвания ЕООД