Обществена поръчка за Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) и СМР за СК „Академика – 4-ти км“ и сградата на Студентско общежитие към „Академика 2011“ ЕАД – блок 3, вх. А“

Днес, 28.05.2015г., Академика 2011“ ЕАД отправя публична покана за избор на изпълнител на поръчка с предмет: "Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) и СМР по ПЕТ обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 - Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат (ЕСКО Договор) за сградата на спортен комплекс „Академика – 4-ти км.”; 2. Обособена позиция № 2 – Изграждане на Абонатна Станция и Вътрешна Отоплителна Инсталация в спортен комплекс "Академика - 4 км."; 3. Обособена позиция № 3 – СМР по обновяване и модернизация на общите части и съблекални в спортен комплекс "Академика - 4 км."; 4. Обособена позиция № 4 – Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат (ЕСКО Договор) за сградата на Студентско общежитие към „Академика 2011“ ЕАД – блок 3, вх. А“; 5. Обособена позиция № 5 – Изграждане на Вътрешна Отоплителна Инсталация /ВОИ/ в Студентско общежитие към „Академика 2011“ ЕАД – блок 3, вх. А“.

 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

 1. Документация
 2. Образец Оферта
 3. Образец декл. подизпълнител
 4. Образец Техн. оферта
 5. Технически изисквания обособена позиция 1 и 4
 6. Образец на Ценова оферта
 7. Образец на декларация по чл. 47 от ЗОП
 8. Образец на декларация по чл. 56,ал.1,т.6
 9. Образец списък на договорите
 10. Образец на банкова гаранция за участие
 11. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор
 12. Проект на договор
 13. Образец на декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП
 14. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8_ZIFOD
 15. Декларация оглед

ПРОТОКОЛИ И РЕШЕНИЯ

 1. Протокол №1 ОП – 01
 2. Протокол №2 ОП – 01
 3. Протокол №3 ОП – 01
 4. Решение ОП-1-1 от 21.07.2015