Обществена поръчка за Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) и СМР по 5 особени позиции за СК „Академика – 4-ти км“ и сградата на Студентско общежитие към „Академика 2011“ ЕАД – блок 3, вх. А“ - НОВА

Днес, 30.09.2015г., "Академика 2011“ ЕАД инициира открита процедура по реда на ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) и СМР по ПЕТ обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 - Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат (ЕСКО Договор) за сградата на спортен комплекс „Академика – 4-ти км.”; 2. Обособена позиция № 2 – Изграждане на Абонатна Станция и Вътрешна Отоплителна Инсталация в спортен комплекс "Академика - 4 км."; 3. Обособена позиция № 3 – СМР по обновяване и модернизация на общите части и съблекални в спортен комплекс "Академика - 4 км."; 4. Обособена позиция № 4 – Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат (ЕСКО Договор) за сградата на Студентско общежитие към „Академика 2011“ ЕАД – блок 3, вх. А“; 5. Обособена позиция № 5 – Изграждане на Вътрешна Отоплителна Инсталация /ВОИ/ в Студентско общежитие към „Академика 2011“ ЕАД – блок 3, вх. А“.

 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

 1. Образец на оферта
 2. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка
 3. Техническа спецификация
 4. Техническа оферта
 5. Технически изисквания за позиции 1 и 4
 6. Образец на ценова оферта (Предлагана цена)
 7. Образец на декларация по чл. 47 от Закона за обществените поръчки
 8. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки
 9. Образец списък на услугите, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години.
 10. Образец на банкова гаранция за участие в процедурата
 11. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора
 12. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП
 13. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
 14. Декларация за извършен оглед
 15. Представяне на участника.
 16. Проект на договор.
 17. Документация

ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И НЕГОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНИНИЕ

 1. Договор за изпълнение
 2. Предложение за изпълнение 1
 3. Предложение за изпълнение 2
 4. Предложение за изпълнение 3

 

АНЕКС КЪМ ДОГОВОРА С ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ

 1. Анекс към Договор 05-03 от 23.03.2016
 2. Обявление на изменението (Анекса)
 3. Отговор от TED