Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за Зала Фестивална, ремонт и подмяна на спортни съоръжения

Днес, 30.09.2015г., "Академика 2011“ ЕАД инициира открита процедура по реда на ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ПО ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА СПОРТНА ЗАЛА ФЕСТИВАЛНА,ГР. СОФИЯ, РЕМОНТНО-ВЪЗСТAНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПОДМЯНА НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ “.

 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

 1. Приложение № 1. Техническа спецификация
 2. Приложение № 2. Образец на оферта
 3. Приложение № 3. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка
 4. Приложение № 4. Образец на Предложение за изпълнение
 5. Приложение № 5.Образец на ценова оферта (Предлагана цена)
 6. Приложение № 6. Образец на декларация по чл. 47 от Закона за обществените поръчки
 7. Приложение № 6.1. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки
 8. Приложение № 7. Образец списък на услугите, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години.
 9. Приложение № 8. Образец на банкова гаранция за участие в процедурата
 10. Приложение № 9. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора
 11. Приложение № 10. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП
 12. Приложение № 11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
 13. Приложение № 12. Декларация за извършен оглед
 14. Приложение №13. Представяне на участника.
 15. Приложение №14. Проект на договор
 16. Приложение №15. 15. Документация ОП-02 Зала Фестивална-коригирана