Ремонтно-възстановителни дейности и подмяна на спортни съоръжения в зала Фестивална

Днес, 30.10.2015г., "Академика 2011“ ЕАД инициира открита процедура по реда на ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонтно-възстановителни дейности и подмяна на спортни съоръжения в зала „Фестивална“

 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

 1. Образец № 1 Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата
 2. Образец № 2 Представяне на участника
 3. Образец № 3 Информация за видовете работи от предмета на поръчката които ще се предложат на подизпълнители
 4. Образец № 4 Декларация за съгласие за участие като подизпълител, за всеки един от подизпълнителите
 5. Образец № 5 Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП
 6. Образец № 6 Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП
 7. Образец № 7 Декларация по по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
 8. Образец № 8 Декларация по чл.56, ал.1, т.6 за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП
 9. Образец № 9 Декларация за приемане на условията в проекта на договора
 10. Образец № 10 Списък по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП
 11. Образец № 11 Списък на техническото оборудване за изпълнение на поръчката
 12. Образец № 12 Списък на техническите лица
 13. Образец № 13 Декларация по чл.56, т.11 че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд
 14. Образец № 14 Декларация за извършен оглед на обекта
 15. Образец № 15 Банкова гаранция за участие
 16. Образец № 16 Банкова гаранция за изпълнение
 17. Образец № 17 Техническо предложение
 18. Образец № 18 Ценово предложение
 19. Проект на договор

 

ДОКУМЕНТИ ПО ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО НА СМР

 1. Допълнително споразумение към договора за изпълнение
 2. Заменителна таблица
 3. Протокол обр.19 от 22.03.2017г.
 4. Фактура м. март 2017г.

 

ДОКУМЕНТИ ПО ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО НА СМР 2

 1. Прот. обр.19 от 19.12.2016г.;
 2. Прот. обр.19 от 28.10.2016г.;
 3. Приемо-пред. прот. от 28.10.2016г.;
 4. Прот. обр.19 от 07.11.2016г.;
 5. Приемо-пред. прот. от 07.11.2016г.;
 6. Протокол за откриване на сторит. площадка;
 7. Констативен протокол от 23.01.2017г.

 

ДОКУМЕНТИ ПО ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО НА СМР 3

 1. Протокол за действително изпълнени СМР от 11.05.2017г.
 2. ф-ра от 11.05.2017г.