ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ПО ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА СПОРТНА ЗАЛА ФЕСТИВАЛНА

Днес, 29.12.2015г., "Академика 2011" ЕАД, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ПО ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА СПОРТНА ЗАЛА ФЕСТИВАЛНА “

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

 1. Документация ОП - 05 от 29.12.2015г
 2. Приложение № 1. Техническа спецификация
 3. Приложение № 2. Образец на оферта
 4. Приложение № 3. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка
 5. Приложение № 4. Образец на Предложение за изпълнение (Техническо предложение), с подприложение 4.1 (Технически изисквания)
 6. Приложение № 5.Образец на ценова оферта (Предлагана цена)
 7. Приложение № 6. Образец на декларация по чл. 47 от Закона за обществените поръчки
 8. Приложение № 6.1. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки
 9. Приложение № 7. Образец списък на услугите, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години.
 10. Приложение № 8. Образец на банкова гаранция за участие в процедурата
 11. Приложение № 9. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора
 12. Приложение № 10. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП
 13. Приложение № 11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
 14. Приложение № 12. Декларация за извършен оглед
 15. Приложение №13. Представяне на участника.
 16. Проект на договор - Образец

ПРОТОКОЛИ И РЕШЕНИЯ

 1. Протокол № 1 за отваряне на офертите
 2. Протокол № 2 за отваряне на офертите
 3. Протокол № 3 за дейноста на камисията
 4. Решение за класиране на офертите

ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ

 1. Договор за изпълнение
 2. Декларация от изпълнителя
 3. Предложение за изпълнение
 4. Ценова оферта

ДОКУМЕНТИ ПО ПРИКЛЮЧВАНЕТО

 1. Документи по предаване на обекта
 2. Информация за изпълнението

ДОКУМЕНТИ ПО ПРИКЛЮЧВАНЕТО 2

 1. Информация за платени допълнително извършени СМР
 2. Информация за приети допълнително извършени СМР