Избор на изпълнител на Инженеринг ( проектиране, СМР и авторски надзор ) за модернизация, ремонт и реконструкция на комплекс „Зимен дворец на спорта“, гр. София, по две обособени позиции - ПРЕКРАТЕНА

Днес, 30.12.2015г., „Академика 2011“ ЕАД обявява открита процедура по реда на ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на Инженеринг ( проектиране, СМР и авторски надзор ) за модернизация, ремонт и реконструкция на комплекс „Зимен дворец на спорта“, гр. София, по две обособени позиции“:

  • Обособена позиция 1: „Изпълнение на инженеринг(изготвяне на проект за строително ремонтни дейности, доставка и монтаж на спортни съоръжения, оборудване и изпълнение на СМР ) на обект: „Зимен дворец на спорта“
  • Обособена позиция 2: „Изпълнение на инженеринг(изготвяне на технически проект, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор ) на обект: „Реконструкция и модернизация на хладилна инсталация-студова станция и ледени полета на „Зимен дворец на спорта“.