Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на „Академика 2011“ и избор на координатор на балансираща група

Днес, 30.12.2015г., "Академика 2011" ЕАД обявява открита процедура по реда на ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ СрН И НН ПО СВОБОДНО ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „АКАДЕМИКА 2011“ ЕАД И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА“.

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

  1. Документация и приложения ОП-07 от 30.12.2015г.
  2. Образци ОП-07 от 30.12.2015г.
  3. Проект на договор
  4. Статистики на ел. потребление Академика 2011 ЕАД