ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА – ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ: „ПЛАТЕЖНИ И СВЪРЗАНИ УСЛУГИ” НА „АКАДЕМИКА 2011” ЕАД“ - нова

Днес, 21.02.2017г., "АКАДЕМИКА 2011" ЕАД удължава срока на процедура по реда на т.4.6 от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции от Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

Тип на процедура: ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА И ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 13Б, АЛ.1 И ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ ЧЛЕН 13Б ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА;

Срок и адрес за подаване на оферти/заявления за участие: 01.03.2017г., 16:30ч.; София, общински район „Слатина“, ж.к. „Гео Милев", Студентско общежитие, бл.3, вх. А, ет.1, „Академика 2011“ ЕАД – Изпълнителна дирекция, каб. 108 – деловодство

Обявление в Регистъра за обществени поръчки: неприложимо

;

Дата, място и час на отваряне на офертите: 02.03.2017г.,11:00 часа, на адрес София, общински район „Слатина“, ж.к. „Гео Милев", Студентско общежитие, бл.3, вх. А, ет.1, „Академика 2011“ ЕАД – Изпълнителна дирекция, каб. 106, отдел „Правен“

Лице за контакти: Таня Тодорова – Юрисконсулт тел. 02/489 44 73

Забележка: Участниците, предоставили оферти следва да потвърдят последните или да ги оттеглят. В случай, че желаят да оттеглят предложенията си, участниците имат право да депозират нови, в новия срок по процедурата.