ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ НА „ЗИМЕН ДВОРЕЦ НА СПОРТА“ ГР. СОФИЯ

Днес, 02.08.2017г., „Академика 2011“ ЕАД обявява открита процедура по реда на ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ НА „ЗИМЕН ДВОРЕЦ НА СПОРТА“ ГР. СОФИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция 1: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ПО ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ НА ОСНОВНА ЗАЛА „ЗИМЕН ДВОРЕЦ НА СПОРТА“ ГР. СОФИЯ„

Обособена позиция 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕМОНТ НА „ЗИМЕН ДВОРЕЦ НА СПОРТА“ ГР. СОФИЯ- ТРЕНИРОВЪЧНА ЗАЛА И ОСНОВНА ЗАЛА““

ПРИЛОЖЕНИЯ

ДОКУМЕНТИ ПО ИЗБОРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Списък на документите – резултат от работата на комисията по избора

  1. Протокол №2 от 25.09.2017
  2. Протокол №3 от 25.09.2017
  3. Доклад за резултати от работата на Комисията
  4. Решение ОП-01-1 от 25.09.2017

 

ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

  1. Договор обособена позиция 1 с приложения
  2. Договор обособена позиция 2 с приложения

 

АНЕКСИ 2017

  1. Анекс № 1
  2. Погасителен план към Анекс № 1

 

АНЕКСИ 2018