Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „Академика 2011“ ЕАД и изграждане на съвременна система от трудови стандарти

На 01.07.2013г. между „Академика 2011“ ЕАД и Агенция по заетостта- Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” бе подписан договор № ESF-2303-01-11020 „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „Академика 2011“ ЕАД и изграждане на съвременна система от трудови стандарти” по схема за безвъзмездна финансова помощ “Безопасен труд ”. Изпълнението на проекта стартира на 01.11.2013г.

Целта на проекта е да се усъвършенства организацията на трудовата дейност и да се подобрят условията на труд в „Академика 2011“ ЕАД.

По проекта са заложени дейности, включващи: анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на „Академика 2011“ ЕАД; закупуване на лични предпазни средства /ЛПС/ и специално работно облекло; модернизация, реконструкция и обезопасяване на съществуващи обекти и съоръжения; внедряване и сертифициране на Система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007, обучение на служители при внедряване и сертифициране на стандарт за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007.

Очакванията на ръководствата на дружеството са след реализацията на проекта да се усъвършенства организацията на трудовата дейност в „Академика 2011“ ЕАД; да се осигурят адекватни системи и средства за защита при работа; да бъде въведен и сертифициран стандарт за безопасни условия на труд; да се създадат предпоставки за намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания; да се осигурят ЛПС и специално работно облекло; да се повиши мотивацията за здравословен и безопасен труд; да се повиши производителността на труда и ефикасността на производството.

В периода от 01.11.2013 г. до 31.10.2014 г. успешно бе реализиран проект „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „Академика 2011“ ЕАД и изграждане на съвременна система от трудови стандарти“ в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007-2013г.

Целта на проекта бе да се усъвършенства организацията на трудовата дейност и да се подобрят условията на труд в „Академика 2011“ ЕАД.

В рамките на проекта бе разработен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на „Академика 2011“ ЕАД. Разработеният от „Делфи Груп“ ЕООД анализ позволи да бъдат очертани характеристиките на трудовата дейност към настоящия момент, да бъдат конкретизирани силните и слабите й страни и да бъдат определени мерки за усъвършенстване на организацията на дейностите и подобряване на условията на труд.

По проекта бяха закупени лични предпазни средства и специално работно облекло, отговарящи на Европейските стандарти.

В изпълнението на проекта бе осъществен монтаж на пожароизвестителни системи и аварийно са обезопасени обектите и съоръженията на дружеството. Изпълнението на проекта доведе от една страна до полагане на основите за работа по европейски програми, от друга – бе продължена работата по изградената и по традиция, стриктно следвана политика на дружеството за осигуряване на безопасни условия на труд и превенция на риска от трудови злополуки и професионални заболявания