„Академика 2011“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, със сто процента държавно участие в капитала, по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 от ТЗ във връзка с чл. 158 от ТЗ и чл. 4, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

„Академика 2011“ ЕАД е учредено с протокол № 28-00-22/15.09.2011 г. от едноличния собственик на капитала на „Академика 2000“ ЕАД и „Академика спорт“ ЕАД, а именно Министерство на младежта и спорта, от преобразуване чрез сливане на „Академика 2000“ ЕАД и „Академика спорт“ ЕАД.

Седалището и адресът на управление на търговско дружество „Академика 2011“ ЕАД, се намира в гр. София, п. к. 1111, ж. к. „Гео Милев“, Студентско общежитие, бл. 3, вх. А, ет. 1.

Органи на управление на дружеството са Едноличния собственик на капитала в лицето на Министерство на младежта и спорта, чрез Министъра на младежта и спорта и Съвет на директорите.

Съвета на директорите се избира и назначава от Едноличния собственик на капитала на Дружеството за срок от 5 години. Съвета на директорите организират и ръководят дейността на Дружеството, съобразно закона, устава на „Академика 2011“ ЕАД и решенията на Едноличния собственик на капитала. Членове на съвета на директорите са следните физически лица:

  1. ПЕТЪР РУМЕНОВ ПЕТРОВ – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Академика 2011“ ЕАД;
  2. ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ТЕРЗИЙСКИ – председател на Съвета на директорите;
  3. ТРАЯН СТОЯНОВ ТАНЕВ – член на Съвета на директорите.

Дружеството е собственик на множество спортни бази на територията на Република България, като най-големите, които са в експлоатация са: „Зимен дворец на спорта“, зала „Асикс арена“, СК „Академик“, СК „Академика 4-ти км.“, зала „Христо Ботев“, Тенис кортове, находящи се в гр. София, „Борисова градина“, Гребна база „Панчарево“ и др. В обхвата на предмета на дейност на дружеството се включва стопанисване, изграждане, управление, експлоатация, поддръжка, модернизация, реконструкция и отдаване под наем на спортните обекти, чиито собственик е. На територията на обектите се осъществява разнообразна състезателна дейност от различни клубове и федерации.

Административната структура на Дружеството е следната:

Съвет на директорите

  1. ПЕТЪР РУМЕНОВ ПЕТРОВ – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Академика 2011“ ЕАД;
  1. ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ТЕРЗИЙСКИ – председател на Съвета на директорите;
  2. ТРАЯН СТОЯНОВ ТАНЕВ – член на Съвета на директорите.

 

Банкова сметка:

Банка: Инвестбанк АД

Клон: София- Витоша

BIC: IORTBGSF

IBAN: BG59IORT80941000252900

Титуляр: „Академика 2011“ ЕАД