КП-02-2021

„Академика 2011“ ЕАД, като търговско дружество с държавно участие в капитала, наричано по–долу за краткост „Дружество“, на основание т. 11 и т. 13 от Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 от Правилника прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и чл. 31, ал. 4 от действащия актуален Устав на Дружеството, открива конкурс за отдаване под наем, с тайно наддаване при закрито заседание, за срок от 10 (десет) години, на недвижими имоти, собственост на търговско дружество „Академика 2011“ ЕАД, при следните параметри и при начална конкурсна месечна цена, без включен ДДС“

 

08.11.2021