Проекти

 

 

 

 

 

Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „Академика 2011“ ЕАД и изграждане на съвременна система от трудови стандарти 

 

В периода от 01.11.2013 г. до 31.10.2014 г. успешно бе реализиран проект „Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „Академика 2011“ ЕАД и изграждане на съвременна система от трудови стандарти“ в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007-2013г.

Целта на проекта бе да се усъвършенства организацията на трудовата дейност и да се подобрят условията на труд в „Академика 2011“ ЕАД.

В рамките на проекта бе разработен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на „Академика 2011“ ЕАД. Разработеният от „Делфи Груп“ ЕООД анализ позволи да бъдат очертани характеристиките на трудовата дейност към настоящия момент, да бъдат конкретизирани силните и слабите й страни и да бъдат определени мерки за усъвършенстване на организацията на дейностите и подобряване на условията на труд.

По проекта бяха закупени лични предпазни средства и специално работно облекло, отговарящи на Европейските стандарти.

В изпълнението на проекта бе осъществен монтаж на пожароизвестителни системи и аварийно са обезопасени обектите и съоръженията на дружеството. Изпълнението на проекта доведе от една страна до полагане на основите за работа по европейски програми, от друга – бе продължена работата по изградената и по традиция, стриктно следвана политика на дружеството за осигуряване на безопасни условия на труд и превенция на риска от трудови злополуки и професионални заболявания