Доставка на изпарителен кондензатор за нуждите на Зимен дворец на спорта

Доставка на изпарителен кондензатор за нуждите на Зимен дворец на спорта“ гр. София, ж.к. Студентски град“

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОПЧ

Обява

Техническа спецификация

Методика за оценка

Приложение към обявата

Договор

Информация АОП

Протокол от работата на комисията назначена със заповед №88/15.10.2019 г.

Договор с приложения