КП-02-2020

„Академика 2011“ ЕАД, като търговско дружество с държавно участие в капитала, наричано по–долу за краткост „Дружество“, на основание т. 13 във връзка с т. 11 от Приложение № 1 към Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и чл. 31, ал. 4 от действащия актуален Устав на Дружеството открива конкурс за отдаване под наем, при закрито заседание, за срок от 30 (тридесет) години, на недвижими имоти, собственост на търговско дружество „Академика 2011“ ЕАД.

 

11.12.2020

Решение конкурс