Избор на одитор за ГФО за 2021 – нова

Избор на одитор за ГФО за 2021

„Академика 2011“ ЕАД, като търговско дружество с държавно участие в
капитала, обявява конкурс за „ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА
„АКАДЕМИКА 2011” ЕАД ЗА 2021 г.“

11.05.2022