Избор на одитор за ГФО за 2022

Избор на одитор за ГФО за 2022

„Академика 2011“ ЕАД обявява конкурс за „Избор на регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Академика 2011“ ЕАД за 2022 г.“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО:

Балансова стойност на активите (хил. лв.) към 31.12.2021 г. Нетни приходи от продажби

(хил. лв.) през 2021 г.

 
 
100 896 3 624  

Изисквания към участниците

С оглед балансовата стойност на имуществото собственост на Дружеството подлежащо на одитиране, както и специфичната дейност, участникът следва да отговаря кумулативно на следните условия:

 1. Независимият финансов одит на годишния финансов отчет на „Академика 2011“ ЕАД за 2022 г., следва да се извърши от регистрирани одитори по смисъла на чл. 7 от ЗНФО – физически лица и одиторски дружества, вписани в Регистъра на регистрираните одитори в България към Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Право да подписват одиторските доклади с мнение върху финансовите отчети на Възложителя имат само регистрирани одитори, отговарящи на изискването на чл. 18 от ЗНФО;
 2. Участниците не трябва да са извършвали задължителен финансов одит на финансовите отчети на Възложителя през последните четири поредни години;
 3. Участниците трябва да са извършвали одиторска дейност най-малко на две юридически лица през последните три години;
 4. За участие в конкурса се допускат кандидати подали предложение, съгласно изискванията и условията на настоящата конкурсна документация;
 5. Не се допуска извършване на одита от регистриран одитор, който не отговаря на изискването на чл. 8, ал. 2 от ЗНФО;
 6. Участниците следва да нямат задължения към „Академика 2011“ ЕАД и свързаните с него дружества, в които Министърът на младежта и спорта упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала;
 7. Участниците следва да не са свързани лица по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ДОПК с „Академика 2011“ ЕАД или със служители на ръководна длъжност в тези дружества.

            Изисквания към съдържанието на офертите

Документи за участие и изисквания към кандидатите.

При физически лица – регистрирани одитори и физически лица /еднолични търговци/регистрирани одитори, предложенията се подават от физическото лице /едноличния търговец/, което участва, при регистриран одитор – физическо лице чрез търговско дружество, съответно чрез гражданско дружество по ЗЗД, предложението се подава от търговското дружество, съответно от гражданското дружество, чрез което лицето участва (Търговското дружество, чрез което участва физическото лице-регистриран одитор следва да отговаря на изискванията за одиторско дружество по чл. 7 от ЗНФО), при одиторско дружество – регистриран одитор (Одиторското дружество – кандидат, следва да отговаря на изискванията  на чл. 7, ал. 3 от ЗНФО.), предложенията се подават от лицето, което представлява одиторското дружество, като следва да бъдат подадени следните документи за участие:

 1. Заявление – Образец № 1;
 2. Административни сведения на кандидата – Образец № 2;
 3. Декларация по чл.54 от ЗНФО – Образец № 3;
 4. Декларация за липса на свързаност на участник по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ДОПК с „Академика 2011“ ЕАД – Образец № 4;
 5. Декларация за липса на задължения към „Академика 2011” ЕАД и свързаните с него дружества – Образец № 5;
 6. Декларация за съгласие с проект на договор – Образец № 6;
 7. Ценово предложение – Образец № 7;
 8. Заверено копие на диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, издадена от ИДЕС;
 9. Заверено копие на удостоверение за вписване в регистъра на регистрираните одитори в България към Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори;
 10. Застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност на регистрирани одитори“;
 11. Доказателства за извършена одиторска дейност, най-малко на две юридически лица през последните три години;
 1. При одиторско дружество: Списък, в който се посочва лицето, определено за отговорен одитор и останалите лица включени в одиторския екип – оригинал;

 *Лицето, определено за отговорен одитор трябва да е регистриран одитор, вписан в Регистъра по чл. 20 от ЗНФО и отговарящ на изискванията на чл. 18 от закона, като в одиторския екип следва да има най-малко още един регистриран одитор – физическо лице, отговарящо на посочените изисквания.

        Документите, за които има приложени към конкурсната документация образци се изготвят и подписват в съответствие с тях.

Срок за подаване на оферти, валидност на оферти и изпълнение на услуга

Офертите се подават всеки работен ден, от 9:00 до 16:00 ч. от деня на публикуването на съобщението за настоящата процедура в интернет страницата на дружеството до 16:00 часа на 13.12.2022 г., на адрес гр. София, р-н „Слатина“, ж. к. „Гео Милев“, Студентско общежитие, бл. 3, вх. А, ет. 1, каб. 108.

                 Срокът на валидност на предложенията е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на предложенията. Посоченият срок е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях предложения.

Срокът на изпълнение на услугата е до 31.05.2023 година.

29.11.2022

03.01.2023