КП-01-2022

„Академика 2011“ ЕАД, като търговско дружество с държавно участие в капитала на основание чл. 29, ал. 3 от Правилника прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и чл. 24, ал. 1 и чл. 31, ал. 4 от Устава на „Академика 2011“ ЕАД, открива конкурс за отдаване под наем, с тайно наддаване при закрито заседание, за срок от 10 (десет) години, на недвижим имот, собственост на дружеството.

24.06.2022

  1. Общи условия и правила за провеждане на конкурс за отдаване под наем на Хидропарк „Академика“ – „Врана“
  2. Заявление за участие в процедурата (образец)
  3. Декларация за извършен оглед (образец)
  4. Декларация за защита на личните данни (образец)
  5. Декларация за съответствие с изискванията за допустимост (образец)
  6. Декларация за съгласие с клаузите в проекта на договор (образец)
  7. Проект на договор за наем (образец)
  8. Ценова оферта (образец)